Intézményvezető - választás

Gabriella Jászné Erdei, 2019. máj. 7. 4:45
Tisztelt Szülők!

Az intézményvezetői pályázati eljárás keretében lezajlott az előkészítő és a véleményező nevelőtestületi értekezlet. A közérdekből nyilvános adatokat az előírásoknak megfelelően az alábbiakban nyilvánosságra hozzuk.

Intézményvezető - választás 

Helye: Gyáli Ady Endre Általános Iskola, 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. 

Pályázó: Gazdikné Kasa Csilla

Véleményező: Tantestület

 

A Gyáli Ady Endre Általános Iskola Tantestülete 2019. április 17-én intézményvezető választását előkészítő értekezletet tartott, szakmai véleményének megvitatására és kialakítására.

Előzetesen a tantestület tagjai megismerhették Gazdikné Kasa Csilla pályázatát.
Az előkészítő értekezleten alkalma nyílt mindenkinek véleménye kifejtésére, illetve kérdéseinek feltevésére. A pályázó reagált a véleményekre és a felmerülő kérdésekre.
A nevelőtestület ezt követően alakította ki véleményét, melyet a szakmai munkaközösségi vélemények alapján összegeztem és az alábbiakban ismertetek.

A pályázatban az iskoláról adott helyzetelemzés konkrét és logikus. Az intézmény múltjáról alapos és átfogó képet ad.

Reálisan veszi figyelembe az intézményi és települési adottságokat, a társadalmi változásokat, generáció változással kapcsolatos jövőt érintő kihívásokat.

Figyelembe veszi a mai kor igényeit, a fenntartó és a közvetlen partnerek (pedagógusok, szülők, tanulók) elvárásait, úgy, hogy az iskola biztonságos, zavartalan,
jogszabályoknak megfelelő működése ne sérüljön. Tudatosan értékeli az elért eredményeket és a még fejlesztésre váró területeket.
Az intézmény meglévő erőforrásaira, értékeire támaszkodva vázolja fel fejlesztési elképzeléseit, ezekre építve fogalmazza meg hosszú, közép, és rövid távú céljait.

A pályázó fontosnak tartja a folytonosság és megújulás elvét. Ezt a törekvését erősíti a sajátos arculat kialakítása, megtartása, a hatékony,

motiváló tanulás szervezési módok bevezetése (KAP), a közösségépítéssel kapcsolatos elképzelések, az új kollégák mentorálása, a pedagógusok szakmai előrelépését támogató hozzáállása.

A pályázatot gyermekközpontú szemlélet jellemzi, fontosnak tartja a pozitív megerősítést, a hibázás után a javítás lehetőségét,
hogy a kisebb teljesítmények is észre legyenek véve, jutalmazva legyenek. Az osztályok közötti erőviszonyok kiegyenlítésére sport osztály indítását tervezi.
A jól bevált hagyományos programok mellett, az osztályfőnökök szabadkezet kapnak az osztályuknak szervezett szabadidős tevékenységek vonatkozásában.

Tervezi egy teljes munkaidős iskolapszichológus alkalmazását. Fontosnak érzi a kompetencia fejlesztés szerepét, valamint ennek digitalizált megvalósulását.

Kiemelten kezeli a tehetségazonosítás kérdését, keresi ennek a megfelelő eszközét.

Támogatja a munkaközösségek műhelymunka jellegét, ami elősegíti a folyamatos és közös szakmai megújulást, erősíti a csapat szellemet.

Az előző vezetői ciklusban, már megtapasztaltuk, hogy a nevelő-oktató munka tervezésénél, a döntéseknél, a szakmai beszámolók elkészítésénél a vezető a
szakmai munkaközösségek véleményét kikéri és figyelembe vesz. A pályázatból kitűnik, hogy most is erősen támaszkodna a munkaközösségek munkájára,
ezért fontos a munkaközösségek, szakemberek, kollégák közötti emberi, korrekt, együttérző kommunikáció, jó munkakapcsolat annak érdekében, hogy összetartó,
együtt gondolkodó és cselekvő közösségek lehessünk.

A pályázó a terhelés egyenlő elosztását, az elvégzett feladatok figyelemmel kisérését is fontos vezetői feladatnak látja. Őszintén ír arról, hogy a pedagógusok
elismerésében vezetőként nem mindig tud megfelelő elismerést adni kollégáinak, bár törekszik rá, hogy a szülők és a település nyilvánossága is tudomást
szerezzen pedagógusaink kiváló munkájáról, de anyagi elismerésben a fizetésen túl nem tudja részesíteni pedagógus kollégáit. Az egyéni teljesítmények
elismerésének a színtere a tanári szoba, amikor értékeljük az előző hónap történéseit. Azt gondoljuk, hogy a diákok motiválásában oly gyakran elhangzott
kisebb teljesítmények elismerése, a pozitívumok észrevétele a pedagógusok számára is motiváló erővel bír, szárnyakat adhat. S talán egyszer majd megteremtődik
az anyagi elismerés lehetősége is!

A pályázó nagy hangsúlyt fektet a tárgyi feltételekre és azok használatára, különös képen a digitális eszközök esetében. Törekszik arra, hogy a tantestület tagjai
kellően felzárkózhassanak és fejlődjenek a digitális világ nyújtotta lehetőségekhez. Szorgalmazza az egyes online alapú kommunikációs csatornák kialakítását.
Nyitott a további innovációs fejlesztésekre és az ilyen irányú továbbképzésekre.

Összeségében a pályázatban foglaltakkal egyetértünk. A tantestület tagjai egyhangúan támogatják a vezetői programot.

Gyál, 2019. április 17.

Adameczné Gyalog Mónika

intézményvezető-helyettesRészlet a 2019. április 25-én tartott nevelőtestületi véleményező értekezlet jegyzőkönyvéből:

"Eredményhirdetés:

Szavazásra jogosultak száma: 50

Jelen van: 47

Leadott szavazatok száma: 47

Érvényes szavazatok száma: 47

Érvénytelen szavazatok száma: 0

Gazdikné Kasa Csilla vezetői programját 41 fő támogatta, 6 fő nem támogatta.

A nevelőtestület 87 %-ban támogatta Gazdikné Kasa Csilla vezetői programját."

Comments