Beiratkozás


Elsős osztályosok osztályba sorolása

Gabriella Jászné Erdei, 2021. jún. 14. 4:41   [ 2021. aug. 26. 2:07 frissítve ]


Szülői értekezlet

Erika Bényi, 2021. jún. 3. 6:36   [ 2021. jún. 3. 6:37 frissítve ]

Tisztelt Szülők! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gyáli Ady Endre Általános Iskolában 2021. június 21-én, hétfőn 18.00 órai kezdettel szülői értekezletet tartunk a szeptemberben első osztályba lépő gyerekek szülei számára. Az osztályba sorolást 2021. június 14-én tekinthetik meg az iskola honlapján: www.ady-gyal.hu. Szeretettel várjuk Önöket! 
Gyál, 2021. június 03. 
Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Beiskolázási Körzet a 2021/2022 tanévben

Mária Templom, 2021. ápr. 12. 3:54

Tisztelt Szülők!

A Monori Tankerületi Központ TK/126/00414-15/2021. sz határozata alapján a 2021/22-es tanévre a Gyáli Ady Endre Általános Iskola felvételi körzete:

Felvételi körzet utcajegyzék:
04.09. Friss! - Segédlet a beiratkozáshoz

Gabriella Jászné Erdei, 2021. ápr. 9. 12:17   [ 2021. ápr. 9. 12:26 frissítve ]

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermekük általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon,a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén intézzék, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen érnek el. (A beiratkozási felület csak asztali számítógépről vagy laptopról működik, okostelefonról nem!)

A beiratkozási felület 2021. április 10-én nyílik meg és 2021. április 16. éjfélkor zár le.

Ezen időtartam alatt azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

·          a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

·          olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánják beíratni gyermeküket, mindenképpen jelentkezniük kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás során kérjük feltölteni az alábbi dokumentumok jó minőségben fényképezett vagy szkennelt másolatát:

·         A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat)

·         A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

·         A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

·         Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

·         Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

A járványhelyzetre tekintettel az eredeti dokumentumok bemutatására később, a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

 

A gyermek lakcímkártyájának feltöltése nélkülözhetetlen a beiratkozás során! Ha a lakcímkártyáról feltöltött dokumentum nem jól látható vagy nem olvasható, akkor telefonon fogjuk keresni Önöket és kérjük, hogy ismételjék meg a feltöltést. Ezért kérjük, hogy az elérhetőségi adatokat is pontosan adják meg!

 

A szülői felügyeleti jog gyakorlásáról: Amennyiben a szülő azt nyilatkozza, hogy a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, ennek igazolásaként a tanév első napjáig köteles bemutatni az erről szóló határozatot! Ha közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogokat, akkor a szülői felügyeletről szóló nyilatkozatot mindkét szülőnek alá kell írnia!

 

Az osztályba sorolás szempontjából, illetve a későbbi fejlesztési ellátás biztosítása miatt nagyon fontos és a KRÉTA felületen is be kell jelölni, ha gyermek szakértői vélemény alapján sajátos nevelési igényű (SNI), vagy beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzd (BTMN). Kérjük, ne mulasszák el a szakvélemény feltöltését, hiszen az abban foglaltak szerint kell megszerveznünk a gyermek számára előírt speciális fejlesztést szeptemberre!

 

A KRÉTA felület „Kérelem indoklása, megjegyzés” ablakban van lehetőségük indokolni iskolaválasztásukat, vagy olyan információkat közölni velünk, amelyek a beiratkozás elfogadásánál fontos szempontok lehetnek. Amennyiben nem körzetesként intézményünkbe iratkoznak be és kérelmet nyújtanak be hozzánk, kérjük itt tüntessék fel a gyermek körzetes iskolája nevét és címét!

 

Kérjük, hogy ugyanitt adjanak választ az alábbi, osztályba soroláshoz szükséges kérdésekre:

1. Melyik induló első osztályba szeretné kérni gyermeke besorolását! (Emelt szintű angol vagy emelt szintű német vagy emelt szintű testnevelés? Az emelt szintű testnevelés osztály normál szinten fogja tanulni az angol nyelvet 4. osztálytól. Mindhárom osztályban az emelt szintre kiválasztás az első év során, a gyermek képességeinek megfigyelése után történik, nem azonnal indul!)

2. Melyik tanítót szeretné választani gyermekének?

3. Az 1. vagy a 2. pontban adott válasza a fontosabb?

4. Kér-e gyermeke számára délutáni napközis ellátást? (Ez esetben a „Az iskolai távozás módjának engedélyezése” fülön be tudja állítani, hogy 12.45 helyett 16 órakor megy haza gyermeke.)

5. Vállalja-e heti egy alkalmas úszásoktatás költségét, melyre a testnevelésóra keretében járunk?

(Felhívom figyelmüket, hogy az osztályba sorolás az intézményvezető jogköre, mely többféle szakmai szempont érvényesítésével történik. Kéréseiket igyekszünk figyelembe venni, de azok biztos teljesülését nem tudjuk garantálni!)

 

Itt nézhetik meg a beiratkozási felületet, tehát „lépésről lépésre” segédlet az online beiratkozáshoz:

 


https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

 


 

Ha a leírtakon túl segítségre van szükségük, hívják munkaidőben a 30/793 3819 titkársági telefonszámot vagy írjanak az iskola@ady-gyal.hu címre!

 

Előfordulhat, hogy a szülő módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon (pl. beiratkozás visszavonása vagy adatmódosítás). Ezt úgy teheti meg, hamegírja az iskola@ady-gyal.hu e-mail címre. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a „BÁI” felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

 

Ha az online beiratkozásra semmilyen módon nincs lehetőségük, akkor ugyanezen a telefonszámon kérjenek időpontot személyes beiratkozásra, amely április 15-én vagy 16-án lehetséges a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett. (Belépéskor kézfertőtlenítés, maszk használata, kötelező távolság betartása, egyszerre csak egy személy lehet az ügyintézőnél!) A személyes beiratkozás időtartama kb. 30-40 perc.

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezés az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el tájékoztatásukat Önnek.

Kérjük, hogy kapcsolattartásra az iskola@ady-gyal.hu e-mail címet használják! (Közösségi oldalon küldött üzenetekre nem áll módunkban válaszolni!)

 

Felhívjuk figyelmüket a hatályos jogszabályokra a lakcímmel kapcsolatban:

20/2012. EMMI r. 22. § (6) bek. Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

2020. szeptember 1-től hatályos változások:

20/2012 EMMI r. 22. § (7)-(8) bek.

„Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül:

• ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja,

ésaz ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját (2021. április 15.) megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. (2021. január 15. vagy előtte)

Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén neméletvitelszerűen lakik, akkor:

1.      Az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

2.      Ha az iskola igazgatója felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, akkor az iskola igazgatója, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni.

3.      Ha az iskola igazgatója az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább két időpont közül a tanuló szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, akkor vélelmezni kell, hogy a tanuló nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében, és ennek alapján az iskolai felvétel megtagadható.”

Tisztelt Szülők! Igyekeztünk minden fontos kérdésre kitérni a tájékoztató összeállítása során.

Hosszú ugyan, de nem olyan bonyolult, mint elsőre tűnik! Meg tudják csinálni!

Várjuk szeretettel beiratkozásukat!

 

Gyál, 2021. április 9.

 

Gazdikné Kasa Csilla

igazgató

Beiratkozás menete, időpontja

Gabriella Jászné Erdei, 2021. ápr. 1. 6:47   [ 2021. ápr. 9. 3:34 frissítve ]

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

Az alábbiakban a Monori Tankerületi Központ által összeállított, egységes, beiratkozási tájékoztatót olvashatják. A szövegben kékkel szedtük a Gyáli Ady Endre Általános Iskola sajátos, helyi szabályait.

1.      Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a „BÁI” felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett

Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

A jelenlegi veszélyhelyzet miatt a Gyáli Ady Endre Általános Iskola az online beiratkozást részesíti előnyben. Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy lehetőség szerint ezt a beiratkozási formát válasszák! Az első bekezdésben található linkre lépéssel lehet elindítani a beiratkozást április 10-től április 16. éjfélig. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az online beiratkozás, az E-ügyintés csak asztali számítógépről, illetve laptopról kezelhető, okostelefonnal nem!

Előzetesen töltse fel számítógépére kép formátumban a gyermek lakcímkártyáját, mert ez kelleni fog a beiratkozáshoz!

A felület megnyílása utána beiratkozáshoz részletes segédletet teszünk fel honlapunkra, amelyben pontra pontra szemléltetjük majd a lépéseket!

A KRÉTA E-ügyintézés felületén indítandó BÁI (beiratkozás általános iskolába) modulhoz a KRÉTA Tudásbázisban az alábbi címen található segédanyag:


https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

 

Amennyiben segítségre van szükségük, kérem hívják munkaidőben a 30/793 3819 titkársági telefonszámot!

Ha az online beiratkozásra semmilyen módon nincs lehetőségük, akkor ugyanezen a telefonszámon kérjenek időpontot személyes beiratkozásra, amely április 15-én vagy 16-án lehetséges a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett. (Belépéskor kézfertőtlenítés, maszk használata, kötelező távolság betartása, egyszerre csak egy személy lehet az ügyintézőnél!) A személyes beiratkozás időtartama kb. 30-40 perc.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, ezt úgy teheti meg, hogy jelzi az iskola@ady-gyal.hu e-mail címen. (beiratkozás visszavonása vagy adatmódosítás)

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben azt nyilatkozza, hogy a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, ennek igazolásaként a tanév első napjáig köteles bemutatni az erről szóló határozatot!

A beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatását a veszélyhelyzet megszűnése után kérni fogjuk!

Kérjük, hogy kapcsolattartásra az iskola@ady-gyal.hu e-mail címet használják! (Közösségi oldalon küldött üzenetekre nem áll módunkban válaszolni!)

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etikaoktatást választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan tanításának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Monori Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a jozsef.villand@kk.gov.hu e-mail címen, illetve a 29/795-218-as telefonszámon akörzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjére vonatkozó kérdések esetén.

Gyál, 2021. 04. 01.

 

Gazdikné Kasa Csilla

intézményvezető

Iskolakezdési Program tájékoztató szórólap

Gabriella Jászné Erdei, 2021. márc. 22. 23:47Bemutatkozik az Ady iskola!

Mária Templom, 2021. márc. 9. 2:31

Várjuk szeretettel a leendő elsős diákokat!

Bemutatkozik az Ady iskola!


Beiskolázási Körzet a 2021/2022 tanévben

Gabriella Jászné Erdei, 2021. márc. 3. 2:44   [ frissítve: 2021. márc. 4. 12:25, felhasználó: Mária Templom ]

Tisztelt Szülők!

A Monori Tankerületi Központ TK/126/00414-15/2021. sz határozata alapján a 2021/22-es tanévre a Gyáli Ady Endre Általános Iskola felvételi körzete:

Felvételi körzet utcajegyzék:

BEISKOLÁZÁS - Hit- és erkölcstan tájékoztató

Gabriella Jászné Erdei, 2021. márc. 2. 4:15   [ frissítve: 2021. márc. 4. 12:26, felhasználó: Mária Templom ]

Tisztelt Szülők!

A 20/2012. EMMI rendelet értelmében az állami általános iskolákban az erkölcstan óra helyett választható hit-és erkölcstan oktatás is.

Iskolánknak a katolikus egyház, a református egyház és a HIT gyülekezete jelezte hit-és erkölcstan oktatási szándékát.

Március első két hetében, törvényi kötelezettségünknek eleget téve, lehetőséget adunk az egyházak képviselőinek, hogy tájékoztatást adjanak hit-és erkölcstan oktatásukról.

A pandémiás helyzetre való tekintettel, most ez a tájékoztatás az iskola honlapján történik.

A mellékletekre kattintva tekinthetik meg az egyházak tájékoztatóit.

Gyál, 2021. március 02.


Katolikus egyház tájékoztatója:

https://youtu.be/fXqZoDlb4Uk

Református egyház tájékoztatója:

https://reformatus.hu/hittan/

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/1/TARTALOM/index.html

http://refpedi.hu/digitalissegedlet1evfolyam

A Hit Gyülekezete:

http://www.hiteserkolcstan.hu/

https://www.youtube.com/watch?v=wf5abIeeF_U&feature=youtu.be
1-10 of 10