Kedves Barátunk! 

Az Ady Endre Általános Iskola Gyál legkeresettebb oktatási intézménye. Büszkék vagyunk a gyermekközpontú nevelésre, a színvonalas oktatásra, melynek köszönhetően a tanulmányi versenyeken is eredményesek vagyunk. Büszkék vagyunk nyelvi tagozatunkra, gazdag szabadidős programkínálatunkra, tiszta, kulturált, korszerű környezetünkre! Mindarra, amit az „Ady” elért, ami az „Ady” szervezeti kultúrájaként írható le, ami jól működő, élő közösséggé tesz bennünket! Büszkék vagyunk a négy évtized alatt létrehozott értékeinkre, hagyományainkra, de arra is, hogy tevékenységünket áthatja az innováció. A folyamatos fejlesztés egyik fontos lépése volt a honlap megújítása. Hiszem, hogy iskolánk közösségi oldala értékes csatornája lesz az „adys családon” belüli információcserének, itt böngésző vendégeink pedig még teljesebb képet kapnak életünkről.         

                                                                                                                                                                                                                                Gazdikné Kasa Csilla

                                                                                                                                                                                                                                 igazgató

 

 

Ady Endre Általános Iskola
Cím: 2360 Gyál, Ady Endre u. 20.

Titkárság telefonszáma: 29/ 340 140 /11 mellék
Fax: 29/ 345 554
E-mail: iskola@ady-gyal.hu

Igazgató: Gazdikné Kasa Csilla
telefonszáma: 29/ 340 140 / 12 mellék
E-mail: kasa@ady-gyal.hu

Gazdasági iroda tel: 29/ 342 744 vagy 29/ 340 140 / 15 mellék
E-mail: gazdasagi@ady-gyal.hu

Könyvtár telefonszáma: 29/ 340 140 / 14 mellék

További mellékek az iskolán belül:

13 fax
16 igazgatóhelyettesi iroda
17 porta
18 pénztár

 

 

 


Ady Endre Általános Iskola Gyál nagyobb térképen való megjelenítése

Gyáli Ady Endre Általános Iskola

Különös Közzétételi Lista

2014/2015. tanév

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet 23. § kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére.

 

1. Afelvételi lehetőségek

Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:

Kivonat a pedagógiai programból:

1.6. Az iskolába átjelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei

Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet a járási hivatal határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:

 a tanuló anyakönyvi kivonatát;

 a szülő személyi igazolványát;

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.

Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.

Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza.

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.

Kivonat a házirendből:

5.4. A beiskolázás során az iskolába felvételt kérő gyermekekről az igazgató a jogszabályok előírásainak megfelelően dönt. Amennyiben sorsolásra van szükség, azt az iskola előre meghirdetett időpontban, nyilvánosan, az igazgató, az igazgatóhelyettesek, az alsós munkaközösség-vezető és a szülői munkaközösség képviselője jelenlétében bonyolítja le.

 

2. A beiratkozásra meghatározott idő, és a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

A beiratkozás várható időpontja: 2015. április

A fenntartó által engedélyezett osztály

sorszáma

típusa/neve

létszáma

1.

1.a

25

2.

1.b

25

 

3. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és egyéb díjak mértékét nevelési évenként egy főre

Intézményünkben térítési díjat, tandíjat és egyéb díjat nem kérünk.

 

4. Afenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések

Az értékelés

ideje

nyilvános megállapítása

-

-

 

5. Aköznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

A vizsgálat, ellenőrzés

ideje

az ellenőrzések megnevezése

nyilvános megállapítása

-

-

-

 

6. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése

Az ellenőrzés

ideje

nyilvános megállapítása

-

-

 

7. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Az ellenőrzés, vizsgálat

ideje

nyilvános megállapítása

-

-

 

8. Az intézmény nyitva tartása és az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események

Az intézmény a nyitva tartását az alábbi rend szerint határozza meg:

Kivonat a szervezeti és működési szabályzatból:

A Gyáli Ady Endre Általános Iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.30 órától este 17.00 óráig tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani.

 

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények:

A rendezvény, esemény

időpontja

megnevezése

 

2015. 11. 26.

 

Városi szavalóverseny

 

2015. 02. 11.

 

 

Városi és kistérségi idegen nyelvi vers- és prózamondó verseny

 

 

2015. 04. 25.

 

 

Városi „Szép olvasás” verseny

 

2015. 05. 30.

 

 

Családi nap

 

2015. 06. 12.                                                                  

 

 

Ballagás

 

 

9. Apedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai: -

 

10. Aszervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

Pedagógiai program 2013

Házirend 2013

Szervezeti és működési szabályzat 2013.

 

11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Sorszám

Pedagógus azonosító száma

Munkaköre

Végzettsége

Szakképzettsége

1.

72457289232

pedagógus

főiskola

biológia –kémia - számítástechnika szakos tanár

2.

74668252427

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító

3.

75694837366

igazgató-helyettes

főiskola

általános iskolai tanító, közoktatási vezető

4.

72570882537

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító, természetismeret műveltségi terület

5.

77687040272

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító, ének szakterület

6.

73028832783

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító

7.

79031370402

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító

8.

75435331362

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító, fejlesztő pedagógus

9.

75605365436

pedagógus

főiskola

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár

10.

78848956279

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító rajz és népművelés szakkollégiumi képzéssel

11.

78895649423

pedagógus

egyetem

német nyelv és irodalom szakos tanár

12.

72884625941

pedagógus

főiskola

testnevelés szakos tanár, sportedző, sportoktató

13.

71700334183

igazgató-helyettes

főiskola

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár, közoktatási vezető

14.

77064027792

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel

15.

78840732743

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító ének-zene műveltségi terület

16.

72950293460

pedagógus

főiskola

mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanár, biológia szakos általános iskolai tanár

17.

76376167086

pedagógus

főiskola

magyar szakos általános iskolai tanár, drámapedagógus, orosz szakos tanár

18.

72860257705

pedagógus

főiskola

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár, oktatástechnológus

19.

74016500361

igazgató

egyetem

közoktatási vezető, magyar szakos tanár, általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi képzéssel, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

20.

72335136557

pedagógus

egyetem

okleveles történelem szakos bölcsész és tanár

21.

72031132284

pedagógus

főiskola

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár

22.

72909252003

pedagógus

főiskola

angol szakos nyelvtanár

23.

72950851919

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító

24.

72778805656

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi terület

25.

73807251919

pedagógus

főiskola

óvodapedagógus, általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi terület

26.

76065518891

pedagógus

főiskola

történelem szakos tanár

27.

72907538360

pedagógus

főiskola

angol szakos nyelvtanár, orosz szakos általános iskolai tanár, történelem szakos általános iskolai tanár, pedagógiai szakértő

28.

72806788016

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen, német nemzetiségi tanító

29.

72893529603

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító, testnevelés szakos tanár

30.

78449585100

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító

31.

71684020079

pedagógus

egyetem

német szakos nyelvtanár, magyar szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

32.

73028623818

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító

33.

72528891006

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító informatika műveltségi területen

34.

72528521014

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító matematika műveltségi területen

35.

71643110088

pedagógus

egyetem

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész

36.

78502486922

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen, óvodapedagógus

37.

72335137886

pedagógus

főiskola

földrajz-technika szakos tanár, számítástechnikai szoftverüzemeltető

38.

73537799690

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító, testnevelés szakos tanár

39.

77004832524

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító matematika szakkollégiumi képzéssel

40.

73382863281

pedagógus

főiskola

biológia-kémia szakos általános iskolai tanár

41.

78820793732

pedagógus

főiskola

tanító, angol szakos nyelvtanár

42.

78953354640

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító angol műveltségi terület

43.

75231750571

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel

44.

78766910041

pedagógus

egyetem

fizika szakos középiskolai tanár

45.

76730340153

pedagógus

főiskola

ének-zene és matematika szakos általános iskolai tanár

46.

71533795401

pedagógus

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező, művelődési és felnőttképzési menedzser

47.

72916887333

pedagógus

főiskola

vizuális kommunikáció szakos tanár, rajz szakos tanár

48.

74592435900

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, óvodapedagógus

49.

72938469189

pedagógus

főiskola

matematika-informatika szakos tanár

50.

72403219124

pedagógus

főiskola

matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanár, sportedző

51.

71994136405

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító, fejlesztő pedagógus

52.

72335138560

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi terület

53.

75138707210

pedagógus

főiskola

általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen

 

 

12. Abetöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők száma: 5. fő.

Sorszám

Munkaköre

Végzettsége

Szakképzettsége

1.

iskolatitkár

főiskola

kertészmérnök, iskolatitkár

2.

iskolatitkár

gimnáziumi érettségi

 

3.

pedagógiai asszisztens

főiskola

idegenforgalmi közgazdász

4.

pedagógiai asszisztens

gimnáziumi érettségi

 

5.

könyvtáros

főiskola

informatikus könyvtáros

 

13. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

Mérés-értékelés

megnevezése

Eredmények

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013.év

országos mérés matematika 6. évfolyam

456

1469

1491

1476

1444

országos mérés matematika 8. évfolyam

473

1649

1618

1649

1638

országos mérés szövegértés 6. évfolyam

499

1503

1466

1474

1511

országos mérés szövegértés 8. évfolyam

512

1643

1618

1625

1585

 

14. Atanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

14.1. Kimaradási mutatók:

Megnevezés

Az intézmény kimaradási mutatói

2010.év

2011.év

2012. év

2013. év

2014. év

7. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 7. évfolyamból kimaradó tanulók száma

-

-

-

-

-

- 7. évfolyamból kimaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

-

8. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 8. évfolyamból kimaradó tanulók száma

-

-

-

-

-

- 8. évfolyamból kimaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

-

Az intézmény adatai:

-

-

-

-

-

- az intézményből kimaradó tanulók száma

-

-

-

-

-

- az intézményből kimaradó tanulók % (az intézményben tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

-

 

14.2. Lemaradási mutatók:

Megnevezés

Az intézmény lemaradási mutatói

2009.

2010.év

2011.év

2012. év

2013. év

1. évfolyam adatai:

 

-

-

-

-

- 1. évfolyamból lemaradó tanulók száma

1

2

-

1

2

- 1. évfolyamból lemaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

1 %

2 %

-

1.%

2 %

2. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 2. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

1

2

1

-

-

- 2. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

1 %

2 %

1 %

-

-

3. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 3. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

-

-

-

-

-

- 3. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

-

4. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 4. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

-

-

1

-

-

- 4. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

1 %

-

-

5. évfolyam adatai:

 

-

-

-

-

- 5. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

-

3

2

-

-

- 5. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

4%

2 %

-

-

6. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 6. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

1

-

-

-

-

- 6. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

1,6 %

-

-

-

-

7. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 7. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

-

-

-

-

-

- 7. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

-

8. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

- 8. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

-

-

-

-

-

- 8. évfolyamból lemaradó

tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

-

-

-

-

-

Az intézmény adatai:

-

-

-

-

-

- az intézményben adott tanévben lemaradó tanulók száma

3

7

4

1

2

- az intézményben az adott tanévben lemaradó tanulók % (az intézményben tanulókhoz viszonyítva)

0,4 %

1,1 %

0,6 %

0,2 %

0,3 %

 

15. Atanórán kívüli egyéb foglalkozások

Foglalkozás neve

Igénybevétel

Egyéb igénybevételi
feltétel leírása

 

Ingyenes

Térítéses

 

 

Alsóban

 

Matematika szakkör 2-4. évfolyam

x

 

 

 

Kézműves szakkör

x

 

 

 

Mini-Lük szakkör

x

 

 

 

Mesezug szakkör

x

 

 

 

Rajz szakkör

x

 

 

 

Énekkar 2-4. évfolyam

x

 

 

 

Kölyök atlétika

x

 

 

 

Tömegsport

x

 

 

 

Sakk (külső szakember bevonásával)

 

x

 

 

 

Felsőben minden évfolyamon

 

Magyar korrepetálás

X

 

 

Magyar tehetséggondozás

X

 

 

Magyar előkészítő szakkör

X

 

 

Matematika korrepetálás

X

 

 

Matematika tehetséggondozás

X

 

 

Matematika előkészítő szakkör

X

 

 

Történelem korrepetálás

X

 

 

Történelem tehetséggondozás

X

 

 

Német tehetséggondozás

X

 

 

Német nyelvvizsga előkészítő szakkör

X

 

 

Angol korrepetálás

X

 

 

Angol ország ismereti szakkör

X

 

 

Angol nyelvvizsga előkészítő szakkör

X

 

 

Játékos angol szakkör

X

 

 

Fizika korrepetálás

X

 

 

Kémia korrepetálás

X

 

 

Természetismeret korrepetálás

X

 

 

Biológia korrepetálás

X

 

 

Földrajz tehetséggondozás

X

 

 

Informatika szakkör

X

 

 

Rajz szakkör

X

 

 

Színjátszó szakkör

X

 

 

énekkar

X

 

 

Háztartástan szakkör

X

 

 

Röplabda

X

 

 

Atlétika és sportjátékok

X

 

 

kosárlabda

X

 

 

Tömegsport

X

 

 

           
 

16. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

16.1. Házi feladat szabályai

Kivonat a házirendből:

5.13.  Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:

·         Ha alsó tagozatos vagy hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapsz sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.

·         Ha felső tagozatos vagy a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapsz sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.

·         A napi írásbeli házi feladat mennyisége annyi lehet tantárgyanként amennyit folyamatos és koncentrált munkával tíz perc alatt meg tudsz oldani.

·         Magyar irodalomból évente 4-5 alkalommal a fentinél több időt igénylő írásbeli munkát kaphatsz házi feladatként (pl. házi fogalmazás, műelemzés). Ilyenkor szóbeli feladatot külön nem kapsz.

·         A feladott szóbeli tanulás mennyisége mindig annyi, amennyit a tanmenet szerinti haladás egyik óráról a másikra megkíván. Összefoglalás, ill. témazáró dolgozatok előtt szükséges az egész témakör tananyagát átismételned.

16.2. Iskolai dolgozatok szabályai

Kivonat a házirendből:

5.12. A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közlik veled tanáraid. Egy nap legfeljebb két témazáró dolgozatot írattathatnak veled. A hatodik órában csak akkor kell témazáró dolgozatot írnod, ha az adott tárgyból az órarendben nincs 1-5. órád. Az írásbeli dolgozatokat kijavítva egy héten, rendkívüli esetben két héten belül megkapod a szaktanáraidtól.

17. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

17.1. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Kivonat a házirendből:

5.10. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az évfolyamukra vonatkozó, a helyi tantervben előírt, adott tantárgyakra vonatkozó követelményekkel.

17.2. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Kivonat a házirendből:

5.10. Tanulmányaidat, személyedet érintő kérdésekről bármikor tájékoztatást kaphatsz az osztályfőnöködtől, szaktanáraidtól. Ha valamilyen okból kifolyólag osztályozó vizsgát kell tenned, akkor erre félévkor, tanév végén, vagy augusztusban a javító vizsgákkal azonos időben biztosítunk lehetőséget.

Az osztályozó vizsgára jelentkezni a szülő írásbeli kérelmével legkésőbb december 31-ig vagy május 31-ig lehet.

A vizsga

megnevezése

tervezett ideje

félévi osztályozó vizsga

2015. január 12.

2015. január 13.

 

év végi osztályozó vizsga

2015. június 15.

2015. június 16.

 

javító- és különbözeti vizsgák

 

 

2015. augusztus 26.

 

 

18. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

2014/2015. tanév

Iskolai osztály

Az osztályban tanulók száma

1.a

29 fő

1.b

21 fő

1.c

29 fő

2.a

30 fő

2.b

26 fő

2.c

27 fő

3.a

27 fő

3.b

27 fő

3.c

29 fő

3.d

28 fő

4.a

31 fő

4.b

25 fő

4.c

25 fő

5.a

31 fő

5.b

22 fő

5.c

24 fő

6.a

29 fő

6.b

27 fő

6.c

27 fő

7.a

30 fő

7.b

28 fő

7.c

26 fő

8.a

30 fő

8.b

23 fő

 

 

 

 

 

Kategória Cím A Verseny dátuma A verseny helyszíne
sport Városi labdarúgó bajnokság 2015 2015/05/15 - 09:00 Sporttelep
Reál Föld napja – rajzpályázat a Gyáli Kertbarátkör szervezésében 2015/05/13 - 14:00 Ady Endre Általános Iskola
sport Kerékpáros Iskola Kupa Megyei Döntő 2015/05/09 - 10:00 Nagykőrös
Humán Szép füzetek verseny 2015 2015/05/01 - 08:15 Ady Endre Általános Iskola
Humán Városi szépolvasás verseny 2015 2015/04/29 - 15:00 Ady Endre Általános Iskola
sport Országos frizbi verseny 2015/04/29 - 10:00 Budapest
Reál Hulladékgazdálkodási Program rajzpályázata 2015 2015/04/28 - 15:00 Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
sport Körzeti atlétika verseny 2015 2015/04/27 - 13:00 Hernád
Reál Megyei rajzverseny 2015 2015/04/25 - 10:00 Páty
Mosolyrend Mosolyrend év végi 2015 2015/04/25 - 08:00 Ady Endre Általános Iskola
Tanévnyitó ünnepély

Kedves Diákok és Szülők!

2015. augusztus 31-én, hétfőn este 18 órai kezdettel várjuk Önöket ünnepélyes tanévnyitónkon.

Gyál, 2015 augusztus 28.

Gazdikné Kasa Csilla

igazgató

2015 aug 31
juhaszkata72 képe
15/08/28 11:08
juhaszkata72
Iskolai étkezés az első tanítási héten

Tisztelt Szülők!

Kérjük, gondoskodjanak gyermekük menza, illetve napközis étkezési díjának befizetéséről

2015. augusztus 28-ig, amennyiben étkezést kívánnak igénybe venni az első tanítási héten!

Az ingyenesen étkezőknek is jelezniük kell étkezési szándékukat a jogosultságuk igazolásával a

Városüzemeltetési Kft.-nél, ellenkező esetben nem vehetik igénybe a szolgáltatást.

Amennyiben a jelentkezést elmulasztják a megadott határidőig, gyermekük nem vehet iskolai

étkezést igénybe az első tanítási héten.

juhaszkata72 képe
15/08/27 14:08
juhaszkata72
Tankönyvosztás időpontjai

A TANKÖNYVOSZTÁS IDŐPONTJAI

 

2015 aug 27
juhaszkata72 képe
15/08/26 10:08
juhaszkata72
Tájékoztatás az iskolai étkeztetés megrendeléséről a 2015/2016-os tanévben

 Tisztelt Szülők!

Az alább csatolt dokumentumokban tájékoztatjuk Önöket a közétkeztetés megrendeléséről, a térítési díjak mértékéről és a befizetések módjáról.

Ingyenesen igénybe vett étkezés esetén is szükséges jelezni a befizetési napokon gyermeke étkezési igényét.

 

juhaszkata72 képe
15/08/07 08:08
juhaszkata72
2015/2016. tanév első osztályosainak névsora

                2015/2016                         

                1.a osztály                         

juhaszkata72 képe
15/06/07 11:06
juhaszkata72
Nyári napközi étkezés térítési díjak befizetése

A csatolt dukomentumban a nyári napközi étkezés térítési díjak befizetéséről tájékozódhatnak a tisztelt szülök.

juhaszkata72 képe
15/05/28 10:05
juhaszkata72
Flashmob a Földért
Kovács Viktória képe
15/05/25 19:05
Kovács Viktória
Hogyan óvjuk meg gyermekeinket a rosszindulatú idegenektől? - Szülői Klub

juhaszkata72 képe
15/05/06 08:05
juhaszkata72
Szakma Sztár Fesztivál

A hetedikes évfolyam megkezdte a felkészülést a pályaválasztásra. A tanév során sok tanórán foglalkoztunk már a témával, szakemberek látogattak el hozzánk, illetve mi is látogatást tehettünk néhány műhelyben. 2015. április 27-én egy hatalmas rendezvénycsarnokban jártunk, ahol Diószegi Zoltánné tanárnő szervezőmunkájának köszönhetóen számtalan szakmát ismerhettünk meg közelebbről.

Kovács Viktória képe
15/04/28 06:04
Kovács Viktória
Köszönőlevél

Kedves Tanárok és Tanulók, kedves adysok!

 

Köszönöm Nektek, hogy megszerveztétek, megrendeztétek és lebonyolítottátok az Olvasni Menő! programot az egykori tanítvány, a fiam könyveiből.

A csúcspont  - a pénteki vetélkedő 2015. 04. 17-én -  színvonalas, érdekes és látványos volt.

A plakátok szellemesek, olykor meghatóak.

juhaszkata72 képe
15/04/26 15:04
juhaszkata72
SZÜLŐI KLUB

Az adys szülői munkaközösség SZÜLŐI KLUB indítását határozta el,

ahol az érdeklődők a családokat érintő témákról cserélhetnek véleményt - meghívott előadók közreműködésével.

juhaszkata72 képe
15/04/21 14:04
juhaszkata72
Tankötelezett korú tanulók személyazonosító okmánnyal történő ellátásának feltételei

juhaszkata72 képe
15/04/15 07:04
juhaszkata72
2014-es országos kompetenciamérés eredményei

2014. május végén végzett országos kompetenciamérésben iskolánk 6. és 8. évfolyamos tanulói vettek részt. Szövegértés és matematika szakterületen oldottak meg 2-2 féle feladatlapot.

Az országos mérés statisztikai elemzései 2015. február végén érkeztek meg, amelyet részletesen iskolánk honlapján az Eredmények – Tantárgyi mérések fül alatt tekinthetnek meg a szülők és diákok. Az elmúlt évek eredményei is megtekinthetőek itt.

juhaszkata72 képe
15/03/05 11:03
juhaszkata72
Közétkeztetési eljárási rend 2015. március 1-től

Tisztelt Szülők!

Az iskolai étkeztetés térítési díjairól, befizetés rendjéről; valamint az általános iskolák, szülők és a Városüzemeltetési Kft. feladatairól a csatolt dokumentumban olvashatnak.

juhaszkata72 képe
14/12/18 11:12
juhaszkata72
Oktatási igazolvány = diákigazolvány nyomkövetése

Tisztelt Szülők!

Azok a tanulók, akik az oktatási igazolványt = diákigazolványt megigényelték és még nem kapták meg, lehetőségük van az igénylés státuszának a nyomon követésére.

Az alábbi internetes oldalon található a publikus igénylés nyomkövető felületen a diákigazolványokkal kapcsolatos információk.

juhaszkata72 képe
14/11/11 14:11
juhaszkata72
Határtalanul! 2014

juhaszkata72 képe
14/10/22 12:10
juhaszkata72
Határtalanul! 2013

Iskolánk hetedikes évfolyamának 55 diákja immár harmadik alkalommal látogatott el Romániába 2013. október 17. és 19. között.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul! programjának támogatása 1 315 650 Ft-tal járult hozzá az Ifjú szívekben élek - Adysok Ady nyomában című pályázat megvalósulásához, ezzel lehetőséget adott diákjainknak arra, hogy ne csak a tankönyveik segítségével ismerkedjenek meg iskolánk névadójának, Ady Endrének az életével.

Anonymous képe
13/10/22 12:10
Anonymous
Elfelejtett jelszó

 

Mit tegyek, ha nem tudok belépni a honlapra?

juhaszkata72 képe
13/09/06 09:09
juhaszkata72
Tartalomszűrés az interneten avagy hogyan védjük meg gyermekeinket az internet veszélyeitől

Mellékelt előadás a szülök kérésére az SZMK ülésén hangzott el: egy jól érthető lépéssor arra, hogyan kell az internetet tartalomszűrővel ellátni, hogy gyermekeink a számukra káros weboldalakat ne látogathassák.

juhaszkata72 képe
13/05/06 16:05
juhaszkata72
Határtalanul! - Adysok Ady nyomában ISMÉT!

A tavalyi sikeren felbuzdulva iskolánk ismét pályázott, és nyert idén is!

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Határtalanul! programja keretében biztosított számunkra 1.031.600 Ft támogatást, melynek köszönhetően 43 hetedikes tanuló látogatott el 2012 október 4-6. között Romániába.

Anonymous képe
12/10/09 10:10
Anonymous
Iskolai élet a FACEBOOK oldalain

Az iskolai események a képre kattintva követhetőek:

Kovács Viktória képe
12/05/08 05:05
Kovács Viktória